Børn og Unge

Afdelingens kritiske ydelser

I tilfælde af at børn og unge trues på liv og førlighed:

 • varetage børn og unges sikkerhed og sundhed
 • sikre forsvarligt tilsyn på institutioner, skoler og døgntilbud
 • sikre kommunikation til pårørende under kriser

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder

Primær: den ansvarlige chef for området
Sekundær: anden chefrepræsentant

Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

Primær: Arbejdsmiljøkonsulenten
Sekundær: Ad hoc valgt

Ansvarlig for involverede personer

Primær: Den lokale institutions-, skole- eller sektionsleder
Sekundær: Én konsulent udpeget af Børn og Unge

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

Primær: Repræsentant udpeget af Teknik og Miljø og/eller Økonomi og It
Sekundær: Repræsentant udpeget af Teknik og Miljø og/eller Økonomi og It

Ansvarlig for kommunikation

Primær: Repræsentant udpeget af borgmesterkontoret/kommunikationsafdelingen
Sekundær: Repræsentant udpeget af borgmesterkontoret/kommunikationsafdelingen

Kontakt

Helle Støve
Direktør
Tlf.: 2917 3432

Peter Fogde Mikkelsen
Skole- og Rådgivningschef
Tlf.: 2180 3371

Marianne Rahbek
Familie- og Dagtilbudschef
Tlf.: 4157 1881

Lotte Lind
Sekretariatschef
​Tlf.: 2461 0845

Mødested

Primær: Holstebro Rådhus - kontor 28 (direktørens kontor).
Sekundær: efter konkret vurdering af kriselederen.

Indkaldelse

Pr. telefon, sms og mail.
Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon udenfor normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Anden chefrepræsentant end kriselederen.

Alarmering

Hvorfra

Alarmering kommer fra de enkelte lokationer – skoler, institutioner, sektioner m.fl. 

Hvortil

Alarmeringen sendes altid til nærmeste leder.

Hvordan

Alarmering sker telefonisk eller personligt.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Kriselederens opgaver

 • har det overordnede ansvar for at binde mandat, økonomi, ressourcepersoner og kommunikation sammen, så hændelsen håndteres hurtigt og effektivt
 • modager underretning om hændelsen eller udpeges som ansvarlig for krisestaben af eksempelvis kommunaldirektøren afhængigt af driftsniveau for håndtering af hændelsen
 • har ansvaret for aktivering af den øvrige krisestab og har ansvar for den fysiske sikkerhed for den samlede krisestab
 • delegerer roller, ansvar og opgaver til krisestaben og tilsikrer optimalt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelingerne og funktioner. 

Kriselederen har ansvar for:

 • at det overordnede situationsbillede altid er opdateret og at der arbejdes efter den strategiske retning, som er besluttet i krisestaben
 • underretning af det politiske niveau i samråd med kommunaldirektøren. Kriselederen har også ansvar for at tilsikre fornødent mandat til krisestabens løsninger
 • at tilsikre fornøden økonomi til opgaveløsningen
 • at indsatte enheder har de fornødne ressourcer til rådighed for opgaveløsningen og kriselederen er ansvarlig for, at de fornødne interne og eksterne specialister og ressourcepersoner er til rådighed
 • overordnede ansvar for al kommunikation i relation til hændelsen.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • er sekretær for krisestaben
 • har ansvar for at indsamle relevant information og tilvejebringe et opdateret situationsbillede
 • skal sørge for, at al information til krisestaben bliver dokumenteret sammen med krisestabens beslutninger, handlinger og undladelser
 • tilsikrer løbende journalisering af dokumenter i kommunens dokumenthåndteringssystem.

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • skal varetage alle opgaver i relation til de mennesker, der er direkte berørte af hændelsen. Det kan være borgere, medarbejdere, frivillige m.v
 • skal tilsikre et højt informationsniveau til alle berørte persongrupper baseret på de pressemeddelelser eller interne orienteringer, som den kommunikationsansvarlige udarbejder
 • tilsikrer kommunal tilstedeværelse i berørte områder. F.eks. i et lille lokalsamfund, på hospitalet hvor eventuelle tilskadekomne indbringes, på arbejdspladsen som pludselig udsættes for en alvorlig hændelse
 • tilsikrer opdateret kontaktinformation på alle involverede personer, så kommunikationen kan flyde let og ubesværet.

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • indgår i krisestaben med ansvar for teknisk understøttelse og kendskab til de berørte processer og leverancer
 • har som den helt overordnede og første opgave at skaffe overblik over:
  • Hvor hårdt kommunen er ramt af hændelsen. Hvilke processer er nede?
  • Hvilke samfundskritiske og livsvigtige leverancer kan ikke længere tilvejebringes?
  • Hvor hurtigt kan kommunen være tilbage på sporet med en midlertidig løsning?
  • Og hvad koster det?

Alle disse elementer skal snarest muligt anvendes af krisestaben for at kunne tilrettelægge alle andres arbejde i bestræbelserne på at normalisere driften hurtigst muligt.

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • skal sikre hurtigt, korrekt og afpasset information til de mange berørte målgrupper
 • aktiverer indsatsplan for krisekommunikation
 • har som primæropgave at udarbejde en opdateret interessentanalyse, så kriselederen får overblik over, hvem der skal vide hvad og hvornår. 
  Interessentanalysen kan med fordel udarbejdes i en foreløbig version før en hændelse indtræffer, så den kun lige skal tilpasses den konkrete situation
 • udarbejder udkast til pressemeddelelser, opdateringer på sociale medier, interne orienteringer, memoer m.v. som godkendes af kriselederen forud for distribution.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af arbejdsmiljøkonsulent Erik Carstensen og konsulent Kariann Keseler.
Godkendt af B&U's chefgruppe den 1. september 2020. 
Revideret september 2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 02. november 2018 af Sara Gehr