Miljøuheld

Situation

Akutte forureninger på landjorden, i vandløb og søer samt af kystnære områder og havet.

Ved akutte forureninger forstås udslip af forurenende stoffer. Udslip forekommer typisk i forbindelse med trafikulykker, udslip fra virksomheder og landbrug, lækage fra ledninger og tanke samt væltede køretøjer.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge efterfølgende jordforurening og skadelige virkninger på overfladevand, grundvand, menneskers sundhed og naturen i øvrigt.

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljø yder miljøfaglig bistand hvis det ønskes.

Ved observationer af olie, eller mistanke om anden forurening i det marine område, kontaktes staten, der varetager beredskabet. I Holstebro Kommune gælder dette for meldinger og observation af forurening i Nissum Fjord (herunder Felsted Kog) og Venø Bugt [online GIS-link med målrettede temaer].

Ved observationer af forurening af stranden kontaktes som det første Miljøstyrelsen på tlf. 72544000 (se aktionskort for olie på kysten).

 

Alarmering

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 1-1-2, hvis der er behov for en akut miljøindsats. 

Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Teknik og Miljø ved behov for miljøfaglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) Teknik og Miljø på tlf.: 9611 7552.

Tilkald udenfor normal arbejdstid chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf.: 2475 7314

Såfremt et af ovenstående telefonnumre ikke besvares kontaktes en anden chef i Teknik og Miljø.

Efter behov tilkaldes en miljømedarbejder, som kan yde miljøfaglig bistand.

Ved forurening af kystnære områder og havet
Bekæmpelsesindsats mod forurening af de danske farvande varetages efter havmiljøloven af forsvaret.

Ved miljøulykker til søs: kontaktinfo, herunder observation af olie o.l. på det marine område, kontaktes vagthavende ved Joint Operations Centre, Maritime Assistance Service, tlf.: 7285 0371.

Ved observation af i-landdrevet olie på stranden varetager det kommunal beredskab indsatsen efter aktionskort for olie på kysten. Nordvestjyllands Brandvæsen orienteres på tlf.: 4053 0030.

Opgaver

Opgavefordelingen ved miljøuheld er som følger:

Nordvestjyllands Brandvæsen har ansvaret for at standse ulykken. Kommunen bistår i den forbindelse indsatslederen med rådgivning, hvis dette ønskes. Forureneren har ansvaret for at der ryddes op efter ulykken, herunder også omkostningerne forbundet med dette. Derfor skal det altid sikres at forureneren anspores til at iværksætte afhjælpende foranstaltninger hurtigst muligt, såfremt der vurderes at være påbudsgrundlag herfor. Holstebro Kommune har ansvaret for iværksætte selvhjælpshandlinger ift forureningen når brandvæsenet har stoppet ulykken, hvis den skete forurening udgør en overhængende og alvorlig fare for miljøet.

Derudover tages der kontakt til nærmeste chef, og der foretages kommunikation iht. kommunikationskortet.

For en række indsatser findes der mere detaljerede aktionskort, som kan tilgås via menuen i toppen af siden.

Handling

Mens indsatslederen har ansvaret

  1. Kontakt forureneren og skriv stamdata i rapport.
  2. Bistå indsatslederen (ISL) med miljøtekniske råd og vejledning.
    1. Hjælp indsatslederen med opsporing af forureningskilden i fornødent omfang, hvis denne ikke er kendt.
    2. Hjælp med kontakt til kommunens øvrige vagtordninger (Vestforsyning og vandværker) efter indsatslederens anmodning. 
    3. Rekvirere assistance fra entreprenører efter indsatslederens anmodning
  3. Indsaml dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse (kilde – omfang – varighed)
  4. Underret andre myndigheder eller berørte virksomheder/borgere eller instanser efter indsatslederens anmodning

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø.

Når kommunen får overdraget ansvaret

Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab.

I nogle tilfælde vil det være nødvendigt at kommunen iværksætter korrigerende handlinger.

Forureneren skal rydde op. Brug mundtlige påbud om nødvendigt. Hvis det ikke er muligt eller hvis forureneren ikke kan findes/kontaktes og hvis handling er nødvendig iværksættes selvhjælpshandling.
Udgangspunktet er, at forureningen ikke må blive værre end den er/var da beredskabet stoppede sin indsats.

Følg op

Der udarbejdes en rapport iht. rapportskabelonen [link rapportskabelon], som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Overdragelse sker ved oprettelse af ESDH-sag, hvor sagens dokumenter uploades.

Ledelse og organisation

I akutfasen har indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen ansvaret. Miljømedarbejderen bistår indsatslederen med rådgivning og sikrer i øvrigt dokumentation af sagen mhp. videre sagsforløb.

Bemanding og udstyr

Ved nogle uheld vil der være behov for at bistå ISL på hændelsesstedet. Ved kystforurening vil der ofte være behov for at tilkalde flere personer for at skabe overblik og for at koordinere indsatsen.

I øvrigt henvises der til EMBALLAGE og MÅLINGER og til HUSKELISTE.

Kommunikation

Ledelsen kontaktes tidligt i forløbet efter kontakt med indsatslederen. Ledelsen vurderer kommunikationen. Du kan vejlede ledelsen iht. kommunikationskortet og i forhold til situations omfang, udbredelse osv.

Kontaktoplysninger

Nærmeste chef for området kontaktes.

Der henvises i øvrigt til telefonlisten.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af Carina Kirk Thalund