IT-nedbrud

Situation

Ved IT-nedbrud forstås en situation, hvor flere kommunale institutioner eller hele systemer er utilgængelige i en længere periode.

Systemer, hvor der ved nedbrud kan opstå kritiske situationer: Nexus, nødkaldsanlæg, teknisk medicinsk udstyr og hjælpemidler.

Særligt ved nedbrud i Nexus er risikoen stor, da alle data vedrørende borgerne, ydelser og medicin samt informationer til styring og planlægning af leverede ydelser ikke er til rådighed, da alle disse data alene forefindes elektronisk.

Alarmering

Ved IT-nedbrud kontaktes IT-afdelingen på tlf: 96117350.

Uden for åbningstid kan nærmeste leder kontakte it-chef, –driftsleder eller –serviceleder.

Opgaver

Afsøg, hvis muligt, andre kommunikationskanaler.

Handling

  • Skab overblik over situationen
  • Oprethold et beredskab, der sikrer, at flest mulige opgaver kan løses.
  • Prioriter ressourcerne således, at borgere med særlige behov får den fornødne hjælp

Ledelse og organisation

Nærmeste leder er ansvarlig for en procedure for at kunne opretholde kritiske leverancer uden IT.

Ved IT-nedbrud som truer kritiske leverancer, medicinhåndtering, personlige data mv., orienteres Sundhed- og Ældrechefen.

Direktør for Social og Sundhed vurderer om krisestaben skal aktiveres.

Bemanding og udstyr

Enhedens leder og medarbejdere indgår i at opretholde kritiske leverancer.

IT-førstehjælper, systemadministrator og IT-afdelingen indgår i at genoprette adgang hurtigst muligt og evt. finde midlertidige løsninger.

Kommunikation

Den lokale leder varetager information og kommunikation til medarbejdere, borgere og samarbejdspartnere.

IT-afdelingen sørger for information til de berørte enheder.

Kontaktoplysninger

  • IT-afdelingen på tlf: 96117350
  • Nærmeste leder
  • Sundhedschefen
  • IT førstehjælper tlf: 96114110
  • Systemadministrator tlf: 96114127

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Evt. kontakt til:

  • Almen praksis omkring medicinhåndtering.
  • Hospitalet hvis man ikke kan modtage og sende MedCom

Oprettelse/revision

Godkendt af  Sundhed- og Ældrechef Rikke te Pas, marts 2023

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 12. december 2018 af Elisabeth Haahr Christensen