Miljøuheld - spildevand

Opgave

Skab kontakt

Kontakt indsatsleder, modtag situationsrapport, og aftal det videre forløb.
I mange tilfælde vil kilden til forureningen allerede være kendt, når du kommer til stedet. Kendes kilden ikke vil indsatslederen og dig have en fælles interesse i at finde kilden. Dette gøres ved at følge vandløb, følge kloakledninger og lignende.

Kommunikér

Se kommunikationskortet og følg denne i forhold situationens karakter. Kommunikationskortet giver eksempler på forskellige situationer, der kan høre ind de enkelte niveauer.

Hvem

Indsatslederen (ISL) har ansvaret indtil ulykken er stoppet, og situationen ikke er akut længere. Når ulykken er stoppet, overdrages ansvaret til kommunen. 

Du skal som miljøfaglig medarbejder stille viden til rådighed for indsatslederen og holde kontakten med ledelsen.

Hvornår

Du stiller din viden til rådighed for indsatslederen (ISL) vedr. miljøspørgsmål, hvis han ønsker det.

Handling

Rådgiv indsatslederen (hvis han ønsker det) – indsatslederen har ansvaret for indsatsen

Du kan bidrage med miljøviden omkring: spildevand, regnvandsledninger, spildevandsledninger, renseanlæg, udløbspunkter, bassiner, vandløb, søer, målsætning vandløb, faunabedømmelser vandløb, højdekurver, drænledninger, grundvand, vandforsyning, boringer, kildepladser, vejrudsigt osv.
Vær særlig opmærksom på nedstrømsliggende dambrug, grundejere i tilfælde af udslip af spildevand på jordoverfladen, forsikringsselskab eks. i forbindelse med regnvand/spildevand i boliger.

Ved udslip til kloakken

Ved udslip til kloakken (både spildevand og regnvand) skal der tages kontakt til Vestforsyning Spildevand A/S med det samme, hvis ISL ikke har gjort det.
Vestforsyning Spildevand A/S eller deres beredskab kan oplyse dig om ledninger, udløb, bassiner m.v. og kan være behjælpelig med en lang række tiltag.
Vestforsyning Spildevand A/S kan kontaktes på 96127300 Uden for arbejdstid viderestilles til Falck. 

Kritiske faktorer 

 • Markdræn (ved uheld i åben land, hvor der er risiko for at spildevand kan ledes til markdræn).
 • Kloakledninger, bassiner (ved uheld indenfor kloakopland)
 • Lokale vandforsyningsboringer og –brønde (typisk i åben land, hvor der kan være risiko for forureninger af boringer).
 • Udledning til recipient/rensningsanlæg (ring til renseanlægget, hvis forurenende stoffer er i kloakken).
 • Tilstrømmende overfladevand 
 • Sårbar natur/grundvand i lokalområdet 
 • Højt målsatte vandløb (A og B) og mindre søer 
 • Dambrug nedstrøms forurening til vandløb

Varsling 

 • Vestforsyning Spildevand A/S (ved tilledninger til spildevandskloakken (enten udslip, uheld eller spildevand opstået som følge af uheldet, eks. slukningsvand) kontakt renseanlægget).  
 • Miljøstyrelsen (tilsynsmyndighed med udledning fra forsyningsselskabets udledninger)
 • Embedslæge (hvis der er risiko for tilbagestuvning af spildevand til boliger, primært fælleskloakerede områder).
 • Grundejer (hvis der er tale om forurening/uheld udenfor kloaksystemets ”arealer”, eks. pumpestop med udløb af spildevand på anden mands arealer).
 • Dambrug beliggende nedstrøms udledningspunktet (se kortbilag med kontaktinformation). (Skal kun orienteres, hvis der er udløb af forurenende stoffer til vandløbet).

Ekstrem hurtig reaktion er nødvendig grundet hurtig spredning og akut giftvirkning i vandmiljø. 
Fortynding til ikke dræbende koncentration eller afspærring og oppumpning i meget små vandløb er ofte bedste løsninger. 
Vestforsyning kan hjælpe til at afgrænse forureningen i forhold til videre udløb til vandløb og renseanlæg. De kan sørge for oppumning af forurenet vand til eks. spildevandsledning eller til container m.v. De kan lægge flydespærre ud i eks. bassiner og lukke relevante afløb fra bassiner m.v.

Typiske afværgeforanstaltninger 

 • Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske til spildevandssystemet  (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning, opsugning med kattegrus, afpropning af kloakudløb, opsamling i regnvandsledning/regnvandsbassin og luk af for udløb fra bassinet).
 • Oppumpning af forurenet vand i grøft, vandløb til udspredning på eks. mark, hvis muligt (tjek boringer m.v. i nærheden).
 • Opsamling i regnvandsbassiner /ledningsnet – luk af for det videre udløb til vandløb m.v.
 • Oprensning af bassiner, eks. ved at tillede til spildevandsledningen, hvis der er tale om vand, der kan accepteres på renseanlægget. Alternativt kan det opsamles med slamsuger og køres bort. Afhænger meget af typen af vandet og forureningsgraden. Er der tale om koncentreret svært omsætteligt materiale, så skal det opsamles og køres væk (eks. Olie).
 • Gennemspuling/rensning af kloakrør, brønde, bygværker m.v. med opsamling.
 • Iltning af vandløb.
 • Afdækning af forurenet areal med presenning så mindskes videre nedsivning/spredning af spildevand eks. I forbindelse med nedbør. Herefter evt. opgravning og bortkørsel.
 • Evt. beluftning af jord ved pløjning/harvning.

Afværg

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. 

Assistance

Der kan være brug for at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab der skal betale. 

 • Vestforsyning
 • Evt. forurenende virksomhed (kilden)
 • Entreprenør/vognmand 
 • Vejmyndighed (ved spild på vejen)
 • Borgere/grundejere – ved udslip af spildevand på privat grund. 
 • Redningsberedskab (kommunalt eller CF-midt i Herning)
 • Entreprenør – vognmand – slamsuger
 • Politi

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 
Omgivelser:

 • Ved forureninger i forbindelse med vandløb m.v., da kig efter døde fisk og smådyr. Beskriv ellers tilstand af vandløbet.
 • Ved forureninger i forbindelse med udledninger fra bassiner/renseanlæg/udløb til vandløb, da udtag prøver op- og nedstrøms udledningsstedet. Se nedenfor. 
 • Ved forureninger i forbindelse med tilslutninger til kloakker, da tjek ledningsnet, udløb, bassiner m.v. i forhold til restforurening og dokumentation for endelig oprensning.
 • Ved forureninger i forbindelse med tilslutninger til kloakken, da undersøg opstrøms kilden til forureningen, hvis den ikke er fundet. (eks. ved spildevand i regnvandsbassiner eller større udslip til spildevandsledningen/renseanlægget). Dokumentation skal bruges til efterfølgende regning m.v. i forbindelse med oprensning. Hvis kilden findes, så sørg for dokumentation i form af fotos, prøver, mundtlig redegørelse m.v.

Vandprøver (op- og nedstrøms udledningspunkter) - Der udtages ikke jordprøver:

 • Kortskitse/notater/hændelsesforløb (tid, sted, kilde).
 • DVFI-prøver (kan tages efterfølgende efter tekniske retningslinjer).

Målinger:

 • Temperatur og pH.
 • Vandføring (måling eller vurdering).
 • Fotos.
 • Mængdevurdering af udslip (stof og vandmængde)
 • Ilt (dødeligt niveau for fisk: 2 mg/l, påvirkes ved < 3 mg/l).
 • Lugt og udseende.
 • Ammonium.

Parametre der kan analyseres og igangsættes inden 24 timer:

 • BI5 (kan ikke fryses).
 • SS.
 • COD.
 • Total-N.
 • Total-P.
 • Ammonium-N (kan ikke fryses).
 • Ved udslip af kemikalier eller lignende, skal der analyseres for de pågældende stoffer.
 • COD/BOD>3 er der tale om svært omsætteligt organisk stof.

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.

 • Hvis ”ulovlige” udledninger fra forsyningens anlæg fortsætter skal de lovliggøres. Det gør sagsbehandler ved kommunen.
 • Al dokumentation vedr. uheld i forhold til udledninger fra forsyningens anlæg til vandmiljøet skal sendes til Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen træffer afgørelse om evt. foranstaltninger på anlæg til forebyggelse af risiko for fremtidige driftsforstyrrelser og uheld. 
 • Miljøstyrelsen træffer afgørelse vedr. evt. miljøskade.  
 • Ved forureninger i oplandet til forsyningens ledningsnet/anlæg (tilslutning til anlæggene) skal kommunen følge op som tilsynsmyndighed. 
 • Kilden/forureneren skal findes (evt. med hjælp fra forsyningen i forhold til kildesporing), 
 • Evt. tiltag skal iværksættes hos kilden/forureneren, således at risikoen for lignende uheld mindskes. Evt. påbud om ændrede vilkår for tilslutning.
 • Forsikring/økonomisk afklaring (udlæg til udgifter til oprensning af forsyningens anlæg, prøver m.v.).

Bemanding


Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314

Udstyr

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger [link til side med med aktive telefonnumre].

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af