Klimarelaterede hændelser

Situation

 

 • Oversvømmelse i Holstebro midtby som følge af ekstrem høj vandstand i vandløb (Storå og tilløb).
 • Oversvømmelse efter ekstremregn, der medfører overbelastning af kloakker. Mere end 10 cm vand på kørebanen, risiko for trafiksikkerhed og fremkommelighed. 
 • Skader efter strømmende vand afledt af oversvømmelser.

Indsatsen skal forhindre eller forebygge skadelige virkninger af oversvømmelse på offentlige arealer og sikre menneskers sundhed og sikkerhed.

 • Stormskader: Væltede træer og genstande på færdselsarealet, risiko for trafiksikkerhed og fremkommelighed. For indsats i forhold til stormskader henvises til indsatsplanen ”Trafikal infrastruktur

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med klimahændelser. Teknik og Miljø yder bistand, dog kun når opgaven falder ind under beredskabslovens bestemmelser.

Vestforsyning er beredskab i forbindelse med oversvømmelse i spildevands- og regnvandssystemer.

Alarmering

Alle borgere og virksomheder skal kontakte alarmcentralen 1-1-2, hvis der er behov for en akut indsats ved klimarelaterede hændelser, der påvirker samfundsvigtige bygninger og installationer.

Nordvestjyllands Brandvæsen tilkalder Teknik og Miljø ved behov for faglig bistand.

Tilkald indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) Natur og Miljø på tlf. 96117557.

Tilkald udenfor normal arbejdstid chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314 ellers se kontaktoplysninger nedenfor.

Opgaver

Varsling af hændelse 
Oversvømmelsesrisikoen karakteriseret ved 3 fareniveauer jf. kommunens varslingssystem . Ved en vandstand svarende til kote 9 m (orange linje), er der begyndende oversvømmelser i Holstebro by. Når prognosen (rød linje) rammer den orange linje, er der risiko for oversvømmelser. Hvis vandstanden når kote 9,8 m (mørkerød linje) er der betydelige oversvømmelser i Holstebro By.

Afværge skadesrisiko
Nordvestjyllands Brandvæsen afværger så vidt muligt skadesrisikoen i de tilfælde hvor opgaven falder ind under beredskabslovens bestemmelser. ved oversvømmelse på offentlige arealer. Kommunen bistår indsatslederen med rådgivning, efter behov.

I tilfælde af behov for indsats tager indsatsleder kontakt til Teknik og Miljø samt øvrige relevante instanser på kontaktlisten.

Handling

I de tilfælde hvor Nordvestjyllands Brandvæsens indsatsleder (ISL) har ansvaret, bidrager Teknik og Miljø med:

 • Informationer på kommunens hjemmeside mht. til varslingssystem og evt. oversvømmelseskort.
 • Bistår ISL med miljøtekniske råd og vejledning.
 • Agerer forbindelsesled til kommunens øvrige vagtordninger (fx Vestforsyning)

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, oversvømmelsesrisikoen er minimeret og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø.

Når kommunen får overdraget ansvaret
Ansvaret for den fysiske opfølgning vil typisk påhvile ejer eller driftsansvarlig.

Følg op
Der udarbejdes en skadesrapport til Teknik og Miljø. 

Overdragelse sker ved oprettelse af ESDH-sag, hvor sagens dokumenter uploades.

Ledelse og organisation

I akutfasen har indsatslederen fra Nordvestjyllands Brandvæsen ansvaret. 
Teknik og Miljø bistår indsatslederen med rådgivning og sikrer i øvrigt dokumentation af sagen mhp. videre sagsforløb.
Teknik og Miljø ledelsen er ansvarlig for kommunes assistancer til ISL og kommunikations-indsatsen til omverden.

Ved oversvømmelse, der omfatter indtrængning eller overløb i spildevandssystemer er Vestforsyning besluttende myndighed for indsats.

Bemanding og udstyr

På kommunens hjemmeside er en vandstands- og varslingsmodel for oversvømmelser fra Storå til rådighed. Modellen viser aktuel vandstand i Storå ved renseanlægget, samt en prognose for vandstanden de kommende 3 døgn.
Modellen giver hver time en prognose, der bygger på de seneste data, der er indhentet fra de vandstands - og nedbørslokaliteter, som prognosen bygger på. Vandstandsprognoser, der går ud over de nærmeste timer, baseres på nedbørsprognoser og kalibrerede sammenhænge mellem nedbør og afstrømning.

Vandstands- og varslingsmodellen skal give borgere og beredskab en bedre mulighed for at forberede sig og forebygge gener fra oversvømmelser.

Prognosen er vejledende og rummer en vis usikkerhed, bl.a. fordi der ofte er afvigelser mellem nedbørsprognoser og den nedbør der reelt falder.

Oversvømmelseskort

Adgang til oversvømmelseskort på GIS

Matriel

Indsatsleder har ansvar for at rekvirere og koordinere udstyr til forebyggende indsats.

Kommunikation

Ledelsen kontaktes tidligt i forløbet af indsatslederen. Ledelsen vurderer kommunikationen evt. efter og vejledning i kommunikationskortet og i forhold til situations omfang, udbredelse osv.

Ved indsats mod oversvømmelser, der omfatter indtrængning eller overløb i spildevandssystemer kontaktes Vestforsyning.

Kontaktoplysninger

Nærmeste chef for området kontaktes.

 • Chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard 24757314
 • Chef for Trafik og Park, Annette Vognbjerg 20983857
 • Chef for Plan, Thomas Leerberg 20966480
 • Chef for Stab, Ejendomme og Grunddata, Poul Munk-Poulsen, 40193913
 • Direktør for TM, Anders Debel, 23299837

Der henvises i øvrigt til telefonlisten.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter


Husk af indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering og omfangsfastsættelse og kommunikation. 

Omgivelser

 • Kig efter kritiske installationer, der ikke tåler oversvømmelse
 • Kig efter mulige forureningskilder der kan spredes med oversvømmelsen
 • Beskrivelse af de fysiske parametre (tag et billede)

Målinger

 • Position og vanddybde i oversvømmelsesområder
 • Aflæs pejlemærker (Vandstandsmålere) (tag billeder)
   

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af Carina Kirk Thalund