Miljøuheld - kemikalieudslip

Opgave

Skab kontakt

Kontakt indsatsleder, modtag situationsrapport, og aftal det videre forløb.
I mange tilfælde vil kilden til forureningen allerede være kendt, når du kommer til stedet. Kendes kilden ikke vil indsatslederen og dig have en fælles interesse i at finde kilden. Dette gøre ved at følge vandløb, kloakledninger, og lignende. 

Kommunikér

Se kommunikationskortet og følg denne i forhold situationens karakter. Kommunikationskortet giver eksempler på forskellige situationer der kan høre ind de enkelte niveauer.

Hvem

Indsatslederen (ISL) har ansvaret indtil ulykken er stoppet, og situationen ikke er akut længere. Når ulykken er stoppet, overdrages ansvaret til kommunen. 

Du skal som miljøfaglig medarbejder stille viden til rådighed for indsatslederen og holde kontakten med ledelsen.

Hvornår

Du stiller din viden til rådighed for indsatslederen (ISL) vedr. miljøspørgsmål, hvis han ønsker det.

Handling

Bistå indsatslederen med miljøtekniske råd og vejledning herunder opsporing af forureningskilden i fornødent omfang, hvis denne ikke er kendt. Ager forbindelsesled til kommunens øvrige vagtordninger (Vestforsyning og vandværker).  Rekvirere assistance fra entreprenører efter indsatslederens anmodning. Underret andre myndigheder eller instanser efter indsatslederens anmodning. 

Kritiske faktorer 

 • Markdræn
 • Lokale vandforsyningsboringer og –brønde
 • Udledning til recipient
 • Fisk
 • Tilstrømmende overfladevand

Varsling

 • Vandværk

Ekstrem hurtig reaktion er nødvendig grundet spredningen og mulig giftvirkning i vandløbet. 
Fortynding til ikke-dræbende koncentration eller afspærring og oppumpning i meget små vandløb er ofte bedste løsninger.

Typiske foranstaltninger

 • Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning, afpropning af markdræn eller kloak evt. med opsamling i regnvandsledning)
 • Tømning af defekt tank, emballage.
 • Opsamling af koncentreret kemikalie, tjek rendestensbrønde, interne kloakledninger, opsamlingskar m.m.
 • Opgravning af kemikaliemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes).  
 • Afdækning af forurenet areal med presenning 

Miljøbeskyttelseslovens § 19: 

Stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse

 1. nedgraves i jorden,
 2. udledes eller oplægges på jorden eller
 3. afledes til undergrunden.

Miljøbeskyttelseslovens § 27, stk. 1:

Stoffer, der kan forurene vandet, må ikke tilføres vandløb, søer eller havet, ligesom sådanne stoffer ikke må oplægges således, at der er fare for, at vandet forurenes. Der kan dog efter § 28 gives tilladelse til, at spildevand tilføres vandløb, søer eller havet”
Det står ingen steder, at man ikke må forurene kloakken, så hvis rensningsanlægget ikke har et problem med at modtage kemikaliet, er der ikke tale om en forurening. 
Rengøringsmidler: Lidt rengøringsmiddel kan skumme rigtigt meget. pH kan være meget høj eller lav, dette vil dog typisk neutraliseres hurtigt i et almindeligt strømmende vandløb. 
Rengøringsmidler kan danne en film i kloakken, der er svær/umulig at skylle bort, kloakken vil typisk skulle rengøres ved spuling efterfølgende. 
Maling: Lidt maling kan farve rigtigt meget. Desuden kan træbeskyttelse indeholde fungicider.
Syrer/baser: Hvis en stærk syre/base blandes med faktor 10 vand, vil pH ændres med 1. En svag syre/base ændres pH ½ ved en fortyndingsfaktor 10. 
Stærke syre/baser: svovlsyre, saltsyre, salpetersyre / natriumhydroxid, kaliumhydroxid 
Svage styre/baser: eddikesyre, phosphorsyre / ammoniak 

Ved mistanke om farlige kemiske stoffer

Beredskabsstyrelsens kemiske beredskab tlf. 72852000 yder ekspertrådgivning og assistance ved hændelser med kemiske stoffer og produkter.   
Hvis indsatslederen har brug for supplerende oplysninger, kan han kontakte Kemisk Beredskabs vagtordning (KBV), hvor kemikere kan træffes hele døgnet. Der er altså mulighed for både at få telefonisk rådgivning, at få lavet kemiske analyser og at få assistance på skade- og gerningssteder hele døgnet.

En del af beredskabsstyrelsens kemiske beredskab er HazMat-beredskab, som med kort varsel kan rykke ud over alt i landet og assistere under indsatser, hvor der er mistanke om tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer. 
Læs mere om HazMat beredskabet

HazMat-beredskabet kan: 

 • arbejde i miljøer med farlige kemiske stoffer
 • spore for kemiske stoffer
 • identificere kemiske stoffer
 • udtage prøver i områder med direkte kontakt med farlige kemiske stoffer 
 • sikre spor og informationer fra gerningssteder 
 • foretage indledende radiologisk måling i samarbejde med Statens Institut for Strålebeskyttelse (SIS) 

Afværg yderligere forurening – ansvaret overdrages til kommunen

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. 

Assistance

Der kan være brug for at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab der skal betale.

 • Entreprenør/vognmand (se telefonliste) 
 • Affaldsmodtager 
 • Redningsberedskab (kommunalt eller CF-midt i Herning)
 • Entreprenør – vognmand - slamsuger

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 
Omgivelserne:

 • Foto
 • Kortskitse/notater/hændelsesforløb (tid, sted, kilde)

Målinger:

 • Mængdevurderinger af udslip

Prøver:

 • Evt. prøver (angiv prøvetagningssted (evt. kortskitse) og tidspunkt for prøveudtagning)
 • Glas til prøver og analyseparametre er kemikalieafhængigt. 

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.

Bemanding

Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557 .

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314

Udstyr

Kontaktoplysninger


Se kontaktoplysninger [link til side med med aktive telefonnumre].

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af