Miljøuheld - Olie i vand

Opgave

Skab kontakt

Kontakt indsatsleder, modtag situationsrapport, og aftal det videre forløb.
I mange tilfælde vil kilden til forureningen allerede være kendt, når du kommer til stedet. Kendes kilden ikke vil indsatslederen og dig have en fælles interesse i at finde kilden. Dette gøres ved at følge vandløb, kloakledninger og dræn opstrøms for den registrerede forurening.
Indsatslederen (ISL) har ansvaret – stil din viden til rådighed, hvis han ønsker det.

Kommunikér

Se kommunikationskortet og følg denne i forhold situationens karakter. Kommunikationskortet giver eksempler på forskellige situationer der kan høre ind de enkelte niveauer.

Hvem

Indsatslederen (ISL) har ansvaret indtil ulykken er stoppet, og situationen ikke er akut længere. Når ulykken er stoppet, overdrages ansvaret til kommunen. 

Du skal som miljøfaglig medarbejder stille viden til rådighed for indsatslederen og holde kontakten med ledelsen.

Hvornår

Du stiller din viden til rådighed for indsatslederen (ISL) vedr. miljøspørgsmål, hvis han ønsker det.

Handling

Indsatsleder har ansvaret – stil din viden til rådighed, hvis han ønsker det
Du kan bidrage med miljøviden omkring: dambrug med indtag af åvand, naturtyper, vandløb, søer, målsætning vandløb, faunabedømmelser vandløb, højdekurver, drænledninger, regnvands- og kloakledninger, grundvand, boringer, kildepladser, vejrudsigt osv.

Kritiske faktorer

 • speciel sårbar recipient/gydebanker
 • dambrug nedstrøms forurening
 • benzindampe eller emulgerede stoffer markdræn/kloakledninger
 • lokale vandforsyningsboringer og -brønde
 • udledning til recipient/rensningsanlæg
 • tilstrømmende overfladevand
 • sårbar natur/grundvand i lokalområdet

Varsling (se telefonliste) [link telefonliste]

 • forsyningsselskab/renseanlæg
 • dambrugsejer 
 • vandværk
 • embedslæge Midtjylland
 • forsikringsselskab/vagtordning
 • grundejer

Typiske foranstaltninger

 • Tømning af evt. defekt beholder 
 • Inddæmning af olie i stillestående vand (etablering af flydespærring evt. kombineret med spærring ved søens afløb, tilse evt. forsinkelsesbassin med dykket afløb) 
 • Inddæmning af forurening i stadig strømmende vandløb (etablering af spadespærre, jorddæmning, halmspærring, netspærring, flydespærring) 
 • Afpropning af evt. olieholdigt udløb (forsinkelsesbassin eller overfladevandsbassin)
 • Opsamling af fri olie med opsamlingsmateriale, olieskimmer, olieudskiller, sugehoved, slamsuger. En tynd oliefilm kan ikke opsamles.

Godt at vide

Er der olie?
Olietestpapir: Dyp strimlen i vandet. Indhold af olie vil vise sig som en mørkfarvning af strimlen. Ved ingen olie i vandet, ”preller” vandet af strimlen.
 
Oliefilm kan ses på overfladen af vandet. 
I vandløb kan filmen også stamme fra jernbakterier. Der testes for jernbakterier ved at stikke en pind i ”filmen”. Hvis ”filmen” krakelerer, er der tale om jernbakterier og ikke olie.
Det er ikke muligt at opsamle oliefilm. Olielaget skal være mindst et par mm, før det kan betale sig at opsamle olien.  
Et tykt lag olie danner ikke oliefilm.
 
Generel information om olie
Aktionskort 3 [link], jordforurening, indeholder generelle informationer om olie, bl.a. om fordampning. 

Afværg

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. 

Assistance

Der kan være brug for at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren, der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab der skal betale. 

 • Entreprenør/vognmand (se telefonliste) 
 • Affaldsmodtager  - Nomi4S (eller søg på Miljøstyrelsens Affaldsregister på affaldsfraktion https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx )
 • Landmand/naboer – maskinel, halm, jord
 • Redningsberedskab (kommunalt eller CF-midt i Herning)
 • Entreprenør – vognmand - slamsuger
 • Politi

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 

Omgivelserne:

 • Fotos
 • Notater/kort/skitser/forløb
 • Smådyr og fiskedød
 • Brug syns- og lugtesansen

Målinger:

 • Målinger med olietestpapir
 • Mængdevurderinger af udslip
 • Hvis muligt: dokumenter sammenhæng mellem kilde og forurening i recipient

Vandprøver (op- og nedstrøms / ved udløb):

 • Emballage: Se emballage.
 • Noter ved prøvens udtagning: (tid, sted, kilde - med kortskitse)
 • Vandprøver (op og nedstrøms) 
 • Vandprøver opbevares på køl.

Parametre, der skal analyseres, og igangsættes inden 24 timer:
Prøverne analyseres for totalkulbrinter (glasset kan ikke fryses, det sprænger da glasset er fyldt).

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.

 

Bemanding

Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557.

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314

Udstyr

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger 

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af