Miljøuheld - olie på kysten

Opgave

Skab kontakt

Det er SOK/Forsvarsministeriet som bekæmper olie- og kemikalieforureninger på havet. Det er ligeledes dem som søger for kildeopsporingen. Det er kommunen som skal stå for sanering (oprensning) på kyster og bekæmpe forureningen i havne. Vi skal oprense strandene, dokumentere og beskrive omfanget af forureningen.

Kommunikér

Se kommunikationskortet og følg denne i forhold situationens karakter. Kommunikationskortet giver eksempler på forskellige situationer der kan høre ind de enkelte niveauer.

Hvem

Afklar ansvarsfordelingen og iværksæt oprydning.

Det er SOK og redningsberedskabet som er indsatsleder i bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet. Ved særligt alvorlige og omfattende forureninger kan SOK bestemme, at sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havnene skal ledes af SOK. (Code Red/Røde kode: Kritisk omfang, udbredelse og risiko). Ellers er det kommunen, som står for oprensning af kysten og bekæmpelse af forurening i havne.

Hvornår

Se forgående afsnit.

Handling


Du bidrager med at underrette Miljøstyrelsen. Dernæst ved at beskrive omfang og udbredelse af forureningen samt ved at udtage prøver af olie eller kemikalier. 

Kritiske faktorer

 


Varsling 

 

Typiske afværgeforanstaltninger

 

 • Før afværgeforanstaltninger igangsættes, skal disse godkendes af Miljøstyrelsen, for at der kan opnås refusion. Tlf. Miljøstyrelsen 72544000 . I weekender sendes mail (mst@mst.dk) om forureningen med oplysninger jf. Strandrensningsbekendtgørelsens bilag 1.
 • Fjorde og Havne: Inddæmning og styring af olieforurening således af forureningen ledes til de mindst sårbare lokaliteter af hensyn til natur, dyreliv, tilkørselsforhold m.m. Ved spærringer på åbent vand, standflydespærer til brug i beskyttede vandområder improviserede spærringer, spærringer med opsamlingsmiddel, olieoptagere/skimmere). Undgå dispergeringsmidler.
 • Opsamling af forureningen: Ved omfattende forureninger tages kontakt til specialister (se telefonliste [link telefonliste]) Ved mindre omfang: kontakt entreprenøren [link til entreprenørkontaktinformation] med ansvar for alm. strandrensning. 
 • Aflivning af dyr – kontakt Naturstyrelsens Vildtkonsulenter [link til telefonliste]

Skibe i havneområder


Såfremt der indtræder en forurening i et havneområde er det kommunalbestyrelsens ansvar at bekæmpe olieforureningen. I de tilfælde, at der er tale om et fragtskib, der har forurenet med olie, f.eks. heavy fuel oil, er et vigtigt at skibet tilbageholdes og forhindres i at forlade havnen, før der er truffet aftale om betaling af udgifter. 
Her kan SOK kontaktes for bistand.
Rederierne har ofte en forsikringsagent, som tager sig af rederiets kontakt med de stedlige myndigheder, herunder afværgetiltag. Det er en god idé at tage kontakt til forsikringsagenten og aftale forløbet. I kommunale havne vil det også være godt at tage kontakt til havnechefen eller havnefogeden om sagen.
Efter lov om beskyttelse af havmiljøet (havmiljøloven) forestår forsvarsministeren (SOK) i samarbejde med redningsberedskabet og andre myndigheder bekæmpelse af olie- og kemikalieforurening på havet. I tilfælde af olie- eller kemikalieforurening på kommunens kyster og i havne forestås sanering af kyststrækninger og bekæmpelse af forurening i havne af kommunalbestyrelsen. Råd og vejledning om strandsanering findes i Vejledning om strandrensning fra februar 2008.

Grænsen mellem hav territoriet og land?

 • Normalvandstandslinjen, lille gråzone!
 • +/- 2½ meter. 

Læs mere

 

Vær særlig opmærksom før der anvendes dispergeringsmidler:


I Danmark kræver det en speciel tilladelse, at få lov til at bruge dispergeringsmidler, og Miljøstyrelsen har påpeget, at kemikalierne gør forureningen giftigere.
Dispergeringsmidler spreder olien i vandet, og fjerner den fra overfladen. Det medfører, at marine organismer i større udstrækning bliver udsat for oliepåvirkning, og desuden optages olie i dispergeret form lettere af organismerne. Foruden den forøgede giftvirkning olien derved får, kan dispergeringsmidlerne selv indeholde giftige forbindelser.

Afværg

Assistance

Der kan være brug for at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab der skal betale.

 • Entreprenør/vognmand (se telefonliste) 
 • Affaldsmodtager (gylle til biogasanlæg) 
 • Vejmyndighed (ved spild på vejen)
 • Landmand/naboer – maskinel, halm, jord
 • Redningsberedskab (kommunalt eller CF-midt i Herning)
 • Entreprenør – vognmand – slamsuger
 • Politi

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 
Omgivelser:

 • Foto
 • Kortskitse/notater/hændelsesforløb (tid, sted, kilde)

Målinger:

 • Evt. mængde 
 • Strømretning og hastighed, højvandstider (DMI/farvandsudsigter).

Prøvetagning af olie på strand/nær land

Olieprøverne bør tages så hurtigt som muligt efter ankomst til et forurenet område for at sikre relevante prøver. Tag prøver fra hvert af de større sammenhængende olieområder. Såfremt olieudslippet strækker sig over en lang kyststrækning, skal der tages så mange prøver, at det er muligt at kortlægge forureningens omfang.
Olien bør skrabes af de forurenede genstande og overføres direkte til prøvebeholderen. Hvis dette er upraktisk, kan hele “objektet” (sten, grus, tang, græs og lignende) samles direkte i prøvebeholderen. Olie, som har sat sig fast på pæle, sten m.v., kan skrabes af med en træpind, ske eller lignende.
Tag prøver fra hele det forurenede område og tag ekstra prøver såfremt der er mistanke om, at der er sket flere udslip i området (forskel i farve, konsistens, lugt etc.). Også her det vigtigt at undgå at forurene prøven med en tidligere olieforurening eller sand, græs, tang m.v.
Imprægneret træværk vil kunne forurene olieprøven. Når et tyndt olielag skal skrabes af imprægneret træmateriale, f.eks. pæle, er det vigtigt at tage en prøve af tilsvarende træmateriale, som ikke er indsmurt i olie.
Overfladevand i udløb fra havne og fjorde kan indeholde spor af olieholdigt materiale. Såfremt der sker et akut olieudslip i et sådant område, skal der tages en prøve fra vandet i området udenfor det akutte olieudslip. Hvis et olieudslip er fordelt i et tyndt lag på sand/jord, skal der tages en prøve fra et tilsvarende område i nærheden, som ikke har været udsat for olieudslip.

Prøvetagningsrapport

Efter prøven er taget, er det vigtigt at følgende informationer noteres og rapporteres jf. rapportskemaet, som forefindes i olieprøvekassen. 
Følgende informationer bør som minimum noteres:

Emballering af prøvetagningsklud, fjer eller pelshår

Olieprøvetagningsklud, fjer, pelshår eller andet materiale, der ikke kan placeres i en prøvebeholder emballeres som følger:

Mærkning af olieprøver

Mærkning af en olieprøve samt eventuel ydre emballage skal foretages umiddelbart efter prøveudtagningen. Denne mærkning skal som minimum bestå af:

Prøvenummeret skal følge prøven under hele sagsgangen. Skriv tydelige mærker, brug helst blokbogstaver. Skriv med vandfast tusch. Brug selvklæbende etiketter som tåler fugtighed.

Kontaktoplysninger DCE der analyserer olieprøverne:

Århus Universitet
DCE
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mærket "Olieprøver".

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.
 

 • Olieprøver udtages med  træspatler  over i syreskyllede glasflasker. 
 • Der skal tages olieprøver fra forurening på kysten. Olieprøverne skal ikke nødvendigvis analyseres, men de skal opbevares i mindst 5 år – gerne hos DCE.
 • Olieprøverne skal kun analyseres, hvis der er mistanke om eller kendskab til en konkret forurener. 
 • Husk prøve af baggrundskoncentration (sand, sten, boltværk, pæl eller lignende).
 • Påfyldning og opbevaring af prøvebeholder – se også Vejledning i prøvetagning (se i prøvetagningskassen).
  1. 1. Olieprøvenummer
  2. 2. Dato og klokkeslæt for prøvetagningen
  3. 3. Beskrivelse af sted/position for olieprøvetagningen
  4. 4. Prøvetagningens art (udslip eller referenceprøve)
  5. 5. Mulige kilder til forureningen
  6. 6. Vindretning og vindhastighed
  7. 7. Luft og vandtemperatur
  8. 8. Prøvetagningsmetode
  9. 9. Beskrivelse af prøven: 
   1. Farve: mørk, lys, usigtbar, fluorescerende.
   2. Lugt: benzin, smøreolie, tjære, lugtløs, andet. 
   3. Viskositet: klumper, tyktflydende, tyndtflydende.
   4. Renhed: blandet med vand, tang, sand, ren.
   5. Udstrækning: sammenhængende, pletvis, spredt
   6. Udbredelse: længde, bredde, tykkelse.
  10. Andre relevante oplysninger til brug for en eventuel efterfølgende retsforfølgelse.
  11. Lad overflødigt vand løbe af materialet.
  12. Hvis materialet indeholder olieklumper eller oliemængder, som løber, må denne olie skrabes af og føres ned i en prøvebeholder, hvorefter øvrigt materiale kasseres.
  13. Kontroller at materialet ikke indeholder væv fra dyr eller tekstiler, som kan rådne under opbevaring og forsendelse.
  14. Placer materialet (uden at anvende absorberingsmiddel) i en passende beholder, der kan lukkes vandtæt. 
  15. Forsyn prøvebeholderen med udfyldt etiket.
  16. Plomber beholderen.
  17. Såfremt prøven ikke umiddelbart kan afsendes til analyse, skal den opbevares mørkt og koldt (under +40 C, f.eks. i køleskab). Beholderen pakkes og forsendes.
  18. Identifikationsnummer (påføres også prøvebeholderen)
  19. Dato og klokkeslæt for prøvetagning
  20. Prøvetagningens art (udslip eller referenceprøve)
  21. Position (Angiv positionen på kort)
  22. Navn, adresse og telefonnummer på prøvetager
  23. Underskrift.

Bemanding

Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557.

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314

Udstyr

Kontaktoplysninger


Se kontaktoplysninger [link til side med med aktive telefonnumre].

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af