Miljøuheld - jordforurening

Opgave

Skab kontakt

Typisk vil beredskabet ikke være involveret i disse sager. Hvis det er en akut sag gøres følgende:
Kontakt indsatsleder, modtag situationsrapport, og aftal det videre forløb.
I mange tilfælde vil kilden til forureningen allerede være kendt, når du kommer til stedet. Kendes kilden ikke vil indsatslederen og dig have en fælles interesse i at finde kilden.

Kommunikér

Se kommunikationskortet og følg denne i forhold situationens karakter. Kommunikationskortet giver eksempler på forskellige situationer der kan høre ind de enkelte niveauer.
Der vurderes ikke at være kommunikation i RØD-zone.

Hvem

Indsatslederen (ISL) har ansvaret indtil ulykken er stoppet, og situationen ikke er akut længere. Når ulykken er stoppet, overdrages ansvaret til kommunen. 

Du skal som miljøfaglig medarbejder stille viden til rådighed for indsatslederen og holde kontakten med ledelsen.

Hvornår

Du stiller din viden til rådighed for indsatslederen (ISL) vedr. miljøspørgsmål, hvis han ønsker det.

Handling

Rådgiv indsatslederen (hvis han ønsker det) – indsatslederen har ansvaret for indsatsen

Du kan bidrage med miljøviden omkring: dambrug, naturtyper, vandløb, søer, målsætning vandløb, faunabedømmelser vandløb, højdekurver, drænledninger, regnvands- og kloakledninger, grundvand, boringer, kildepladser, vejrudsigt osv.
Vær særlig opmærk på dambrug, landmand/ grundejer, kredsdyrlæge, forsikringsselskab.

Kritiske faktorer

 • speciel sårbar recipient/gydebanker
 • dambrug nedstrøms forurening
 • benzindampe eller emulgerede stoffer markdræn/kloakledninger
 • lokale vandforsyningsboringer og –brønde
 • udledning til recipient/rensningsanlæg
 • tilstrømmende overfladevand
 • sårbar natur/grundvand i lokalområdet

Varsling

 • forsikringsselskab/vagtordning
 • dambrugsejer vandværk
 • kloakforsyning
 • embedslæge
 • forsikringsselskab/vagtordning
 • grundejer

Typiske foranstaltninger

 • Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske:
  • Etablering af jordvold eller grøft
  • Opsamling i udgravet sump foret med presenning
 • Opsamling af fri olie (afhængigt af mængden):
  • Opsugningsmateriale
  • Slamsuger

Herefter afhænger den videre indsats af din vurdering af akutfasen:

Er sagen ikke længere akut, dvs. at forureningen ”blot” breder sig i jordmiljøet, afdækkes stedet for udslippet med plastik, dels for at undgå menneskelig kontakt med den olieforurenede jord, dels for at bremse yderligere nedsivning i tilfælde af regn. Yderligere indsats indstilles, og sagen overdrages snarest muligt til kommunens sagsbehandler for jordforurening.
Såfremt der af forurener igangsættes frivillig oprydning skal der vejledes om følgende: Opgravning af olie- eller kemikaliemættet jord til tæt, lukket container eller let tippet container så låger står opad, forsynet med bjælke på langs og overdækket med presenning. Alternativt oplægges jorden på plads med tæt belægning og overdækkes.
Er sagen fortsat akut, dvs. at der er risiko for, eller der sker udsivning til vandmiljøet eller nedsivning til grundvand (f.eks.: oliefilm konstateres ved vandværk): 
Iværksæt afværgeforanstaltninger, men kun i forhold til vandmiljøet, jordforureningen i øvrigt skal der ikke røres ved: Se aktionskort for olie i vand

Vurdering af akutkriteriet:

 • Hvis der ikke er fare for spredning af olie til grundvand eller overfladevand er afgravning af forurenet jord ikke en del af den akutte fase. 
 • Afstand til boring: 10 meter er akut, 100 meter næppe akut.
 • Stil spørgsmålet til dig selv: ”Er der tid til at meddele et påbud?”. Hvis nej, iværksæt straks opgravning. (kun miljøhensyn. Vi skal i princippet være ligeglade med, at en evt. oprensning vil blive dyrere, hvis der ikke handles akut).
 • Når ”faren” er afværget, overdrages sagen til den stedlige tilsynsmyndighed, der herefter er henvist til at gøre brug af de almindelige beføjelser efter lovgivningen.

Særligt ved tankbiler, lastbiler, brændstoftanke:

Kontakt vognmandens forsikringsselskab – brug AMS-Akut Miljø Service ApS  (70200424 – døgnvagt), der især er god, hvis der er tale om et udenlandsk firma.

Afværg yderligere forurening – ansvaret overdrages til kommunen

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø. Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab. 

Assistance

Der kan være brug for at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab der skal betale.

 • Entreprenør/vognmand (se telefonliste [aktiv link]) 
 • Affaldsmodtager (gylle til biogasanlæg) 
 • Vejmyndighed (ved spild på vejen)
 • Landmand/naboer – maskinel, halm, jord
 • Politi

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse. 

Omgivelser:

 • Mængdevurdering af udslip / opgravet jord
 • Fotos
 • Brug lugtesansen

Målinger:

 • Hvilket produkt er der tale om – datablad m.m.
 • Vurdering af udbredelse/spredning

Prøver:

 • Noter hændelsesforløb med tidsangivelser
 • Evt. udtagning af jordprøver – hvis ikke der er tilkaldt ekstern rådgiver.

Jordprøver udtages i 100 ml jordglas + rilsanposer til tørstofprøve (et glas og en pose pr. prøve). Hvert glas fyldes ca. 1/4 del (ca. 40 g) og en klump jord pr. pose.
Opbevaring og transport af prøver: På køl (4º C). Prøven skal i arbejde på laboratoriet senest 48 timer efter prøvetagning.
Prøvetagning er kun nødvendig, hvis sagen ønskes lukket pga. en hurtig oprydning – eller hvis der er usikkerhed om, hvorvidt uheldet har givet anledning til en jordforurening. Desuden hvis der er behov for at føre bevis for en sammenhæng mellem f.eks. produkt i en tank og den konstaterede forurening (ikke hvis der er åbenbar sammenhæng).

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.

Bemanding


Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557.

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314.

Udstyr

Kontaktoplysninger

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af