Miljøuheld - Gylle, ensilage m.v.

Opgave

Skab kontakt

Kontakt indsatsleder, modtag situationsrapport, og aftal det videre forløb.
I mange tilfælde vil kilden til forureningen allerede være kendt, når du kommer til stedet. Kendes kilden ikke vil indsatslederen og dig have en fælles interesse i at finde kilden. Dette gøres ved at følge vandløb, kloakledninger og dræn opstrøms for den registrerede forurening.
Indsatslederen (ISL) har ansvaret – stil din viden til rådighed, hvis han ønsker det.

Kommunikér

Ved væsentlig miljørisiko kontaktes chef (Natur og Miljø) eller anden fra ledelsen.
Normalt ikke nødvendigt med kontakt/varsling via medier.
Ved henvendelse fra pressen orienteres på et niveau, man kan stå inde for, så der ikke senere bliver behov for kontrameldinger. Fx ”der er konstateret fiskedød, man koncentrerer sig om at opspore og stoppe forureningen og vil senere opgøre forureningens omfang”

Hvem

Indsatslederen (ISL) har ansvaret indtil ulykken er stoppet, og situationen ikke er akut længere. Når ulykken er stoppet, overdrages ansvaret til kommunen. 

Du skal som miljøfaglig medarbejder stille viden til rådighed for indsatslederen og holde kontakten med ledelsen.

Hvornår

Du stiller din viden til rådighed for indsatslederen (ISL) vedr. miljøspørgsmål, hvis han ønsker det.

Handling

Rådgiv indsatslederen (hvis han ønsker det) – indsatslederen har ansvaret for indsatsen

Du kan bidrage med miljøviden omkring: dambrug med indtag af åvand, naturtyper, vandløb, søer, målsætning vandløb, faunabedømmelser vandløb, højdekurver, drænledninger, regnvands- og kloakledninger, grundvand, boringer, kildepladser, vejrudsigt osv.
Vær særlig opmærksom på dambrug, landmand/ grundejer, kredsdyrlæge, forsikringsselskab.

Kritiske faktorer 

 • Markdræn/kloakledninger [online GIS]
 • Lokale vandforsyningsboringer og –brønde [online GIS]
 • Udledning til recipient/rensningsanlæg [online GIS]
 • Tilstrømmende overfladevand [online GIS]
 • Sårbar natur/grundvand i lokalområdet [online GIS]
 • Højt målsatte vandløb og mindre søer [online GIS]
 • Dambrug nedstrøms forurening[online GIS]
 • ”Indsatspunkter”[online GIS]

Varsling (se telefonliste)

 • Vandværk
 • Kloakforsyning
 • Embedslæge
 • Forsikringsselskab/vagtordning
 • Grundejer
 • Dambrug beliggende nedstrøms (se kortbilag med kontaktinformation).

Ekstrem hurtig reaktion er nødvendig grundet hurtig spredning og akut giftvirkning i vandmiljø. 
Afspærring og oppumpning i meget små vandløb er ofte bedste løsninger. 
Har fronten af gyllefanen passeret et indsatspunkt, er indsats her ofte omsonst, da vandløbet ofte er dødt grundet ammoniakforgiftning. En indsats kan være relevant længere nedstrøms.

Typiske foranstaltninger

 • Inddæmning af forurening ved stadig strømmende væske (etablering af jordvold eller grøft, opsamling i udgravet sump foret med presenning, afpropning af markdræn eller kloak evt. med opsamling i regnvandsledning), herunder evt. oppumpning fra vandløb til gyllebeholder eller udspredning på mark
 • Dæmning i mindre vandløb, hvorfra der oppumpes til slamsuger eller midlertidigt depot på mark.
 • Tømning af defekt beholder
 • Opsamling af koncentreret gylle, tjek nedstrøms liggende brønde (slamsuger) og rendestensbrønde 
 • Gennemspuling af rør og brønde, opsamling af gyllevand
 • Opgravning af gyllemættet jord til container eller anden plads med tæt belægning (overdækkes)
 • Iltning af vandløb
 • Afdækning af forurenet areal med presenning 
 • Evt. beluftning af jord ved pløjning/harvning
 • Rensning af hårde overflader ved afspuling med varmt vand, hvis der er risiko for yderligere forurening. Opblandet gyllevand skal opsamles
 • Lokalisér - brug evt. det selvlysende sporstof Uranin.

Afværg yderligere forurening – ansvaret overdrages til kommunen

Når indsatslederen skønner, at den umiddelbare fare er fjernet, forureningsudbredelsen er standset, og redningsberedskabets indsats er gennemført, overdrages ansvaret for sagens videre forløb til Natur og Miljø. 
Ansvaret for den fysiske gennemførsel af oprydningen vil typisk påhvile skadevolder, ejer eller driftsansvarlig eventuelt i samarbejde med dennes forsikringsselskab.

Assistance

Der kan være brug for, at der tilkaldes assistance med maskiner osv. Som udgangspunkt er det forureneren, der skal tilkalde assistance under din vejledning, da det er ham eller hans forsikringsselskab, der skal betale.

 • Entreprenør/vognmand (se telefonliste) 
 • Affaldsmodtager (gylle til biogasanlæg) 
 • Vejmyndighed (ved spild på vejen)
 • Landmand/naboer – maskinel, halm, jord
 • Redningsberedskab (kommunalt eller CF-midt i Herning)
 • Entreprenør – vognmand - slamsuger
 • Politi

Dokumentér

Indsamle dokumentation med henblik på ansvarsplacering for uheld og omfangsfastsættelse.

Omgivelser

 • Kig efter døde fisk og smådyr
 • Beskrivelse af de fysiske parametre.

Vandprøver (i vandløb op- og nedstrøms (efter opblanding) – samt i forureningskilden)

 • Emballage: Se emballage
 • Opbevaring: køligt
 • Holdbarhed: leveres til laboratorium hurtigst muligt.
 • Nedfrysning: ja, om nødvendigt ved weekend.
 • Kortskitse/notater/hændelsesforløb (tid, sted, kilde)
 • DVFI-prøver (kan tages efterfølgende efter tekniske retningslinjer).

Målinger

 • Temperatur og pH
 • Vandføring i vandløb angives i liter pr. sekund (måling eller vurdering)
 • Fotos
 • Mængdevurdering af udslip
 • Ilt 
 • Lugt og udseende
 • Ammonium 

Parametre der kan analyseres og igangsættes inden 24 timer:

 • BI5 (kan ikke fryses)
 • Total-N
 • Total-P
 • Ammonium-N (kan ikke fryses)

Følg op

Der udarbejdes en miljørapport, som overdrages til relevant sagsbehandler i Natur og Miljø eller anden myndighed. Herefter tages der stilling til det videre administrative forløb i sagen (indskærpelse, påbud, politianmeldelse).
Minutrapport, fotodokumentation mv. gemmes på SBSYS-sag.  Eventuelle mundtlige påbud følges op med skriftlige påbud.

 

Bemanding

Indenfor normal arbejdstid (Mandag til onsdag 08-15:20, torsdag 08-17 og fredag 08-14) sker kontakten til Natur og Miljø på tlf 96117557.

Udenfor normal arbejdstid kontaktet chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard på tlf. 24757314

Udstyr

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger [link til side med med aktive telefonnumre].

Oprettelse/revision

Dette aktionskort er udarbejdet af Natur og Miljø.
Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 11. december 2018 af Carina Kirk Thalund