Forurening af drikkevand

Situation

Forurening af drikkevandsforsyning fra et vandværk i kommunen.

Indsatsplanen skal sikre forsyning af drikkevand under ekstraordinære forhold.

Denne plan beskriver indsatsen, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand fra et vandværk er truet. F.eks., hvis vandet kan være sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening. 
Beredskabsplanen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation. Planen omfatter de almene vandværker i Holstebro Kommune, det vil sige vandværker med mere end 9 tilsluttede ejendomme.

Planen er udarbejdet - og vedligeholdes - af Natur og Miljø i Teknik og Miljø forvaltningen. Planen tilrettes løbende efter behov. 

Alarmering

Indenfor normal arbejdstid: 
Mandag til onsdag 8:00 -15:20 
Torsdag 8:00-17:00 
Fredag 8:00-14:00 
Tilkald Teknik og Miljø på tlf. 96117562

Karin-Merete Mose, tlf. 96117825
Karin-merete.mose@holstebro.dk 

Helle Hareskov Johansen, tlf. 96117821
Helle.hareskov.johansen@holstebro.dk 

Udenfor normal arbejdstid
Tilkald chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard, tlf. 24757314 eller direktør for Teknik og Miljø, Anders Debel, tlf. 23299837

Kontaktpersoner
Telefonliste - Myndigheder og ekstern assistance

Opgaver

Overordnet styring og håndtering af forureningssituationen. Det gøres i tæt dialog med "beredskabsgruppen", som er:

 • Vandværket.
 • Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • Chef/direktør.
 • Holstebro kommunes kommunikationsafdeling.

Opmærksomhedspunkter: 

 • Vurdere forureningen (risiko, omfang og farlighed)
 • Varsle forbrugerne og løbende informere
 • Hjælpe til at lokalisere sårbare forbrugere
 • Orientere andre relevante parter
 • Vurdere behov for at etablere nødforsyning
 • Etablere afværgeforanstaltninger
 • Vurdere behovet for analyser (antal, parametre og udtagningssteder)
 • Vurdere analyseresultater
 • Vurdere hvornår beredskabet kan afblæses

 

Handling

Beredskabsgruppen samles og det aftales, hvem der løser hvilke opgaver. 

 • Undersøger mulige årsager til forureningen
 • Undersøger udbredelse af forureningen – og mulighed for begrænsning
 • Drøfte behovet for straks af bestille opfølgende hasteprøver for kildeopsporing
 • Afklare hvordan en varsling af forbrugerne skal ske
 • Afklare om der er følsomme forbrugere
 • Afklare om vandet sundhedsfarligt, og i givet fald meddele vandværket påbud om at sende kogeanbefaling ud til sine forbrugere
 • Varsling af forbrugerne har højeste prioritet

Pressemeddelelser udarbejdes i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Skabeloner til information og sagsbehandling 

 

Ledelse og organisation


Vurdering af omfang foretages i samarbejde med ansvarlig leder og vandværket. Der tages udgangspunkt i nedenstående inddeling.

Krisesituation (Rød kode)

Ansvar: Direktør for Teknik og Miljø, chef for Natur og Miljø.
Beskrivelse

 • Forurening med erkendte sygdomstilfælde og/eller epidemi. Kogeanbefaling/drikkeforbud og andre restriktioner.
 • Stort antal berørte forbrugere.
 • Forstyrrelser i længere tidsrum, flere måneder.
 • Terrorhandling mod et vandværk.

Truet Vandforsyning (Gul kode)

Ansvar: Chef for Natur og Miljø.
Beskrivelse

 • Kogeanbefaling hvor forureningen er kendt og er afgrænset til et mindre antal berørte forbrugere.
 • Dårlig smag og lugt af ukendte årsager.
 • Forstyrrelser i længere tidsrum, flere dage.

Almindelig driftsforstyrrelser (Grøn kode)

Ansvar: Medarbejder i Natur og Miljø orienteres for videre sagsbehandling.
Beskrivelse

 • Forstyrrelser i få timer
 • Kendt afgrænser forurening, hvor kilden er fjernet. Misfarvning og/eller manglende vand.
 • Forurening under grænse for kogeanbefaling.
 • Ingen drikkeforbud eller andre restriktioner. 

Hvis der sker hændelser, som Teknik og Miljø ikke kan håndtere, involverer chefen kommunens overordnede krisestab, jf. kommunens niveau I-beredskabsplan.
Det er vandforsyningsselskabet, der har ansvaret for ekstraordinære hændelser indenfor forsyningsområdet, men kommunen har ansvaret for, at drikkevandskvaliteten er i orden. Styrelsen for Patientsikkerhed/Embedslægen fungerer som sundhedsfaglig rådgivning af myndigheden. Herudover kan der hentes rådgivning fra laboratorier og andre ressourcepersoner. 

Bemanding og udstyr

De almene vandværker foretager indsatsen og kildeopsporing.

Kommunikation

Ledelsen kontaktes tidligt i forløbet efter kontakt med indsatslederen. Ledelsen vurderer kommunikationen. Du kan vejlede ledelsen iht. kommunikationskortet og i forhold til situations omfang, udbredelse osv.

Kontaktoplysninger

Nærmeste chef for området kontaktes.

 • Chef for Natur og Miljø, Torben Mølgaard 24757314
 • Chef for Information og Service, Poul Munk-Poulsen, 40193913
 • Direktør for TM, Anders Debel, 23299837

Der henvises i øvrigt til telefonlisten:
Myndigheder og ekstern assistance 

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Natur og Miljø. Principgodkendt på chefmøde den 08-04-2021.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 26. november 2018 af Carina Kirk Thalund